جهت مشاهده کارنامه ها، بر روی عکس قرار گرفته در ستون مشاهده کارنامه ی مربوط به رتبه مورد نظر کلیک نمایید.

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

4

 5

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

 

27

49

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه

 
40 74 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه  
54 110  پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه  
70 144  دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران - روزانه  
88 178 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه   
94 184  دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه  
100 200 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه   
119 236 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران - روزانه   
147 295 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه   
152 303 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران - روزانه   
172 344 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه   
186 372 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه   
200 411 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه   
210 435 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه   
224 461 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه   
240 498 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران - روزانه   
250 520 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه   
263 538 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه   
274 567 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران - روزانه    

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

309

632

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

 

344

712

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

 
368 759 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه  
386 794 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه  
413 844 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه  
454 935 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي قزوين - روزانه  
529 1084 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه  
565 1159 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران - روزانه  
617 1266 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران - روزانه  
646 1316 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران - روزانه  
686 1394 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه  
708 1430 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه  
751 1517 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوراهواز - روزانه  
773 1564 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه  
801 1624 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه  
836 1697 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي گيلان -رشت - روزانه  
867 1761 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران - روزانه  
905 1841 پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ياسوج - روزانه  
922 1872 دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - روزانه  
958 1947 داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي -تهران - روزانه

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

2000

 4028

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی قزوین - روزانه

2189

4430

فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشكی تبریز - روزانه

 
2280 4620 زیست شناسی سلولی مولكولی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران - شبانه  
2307 4679 دامپزشكی -دانشگاه تهران - روزانه
2425 4916 داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی تبریز - روزانه
2600 5283 مامایی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه
2788 5669 علوم تغذیه -دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - روزانه
2923 5910 پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله - روزانه
2971 6012 كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه
3006 6090 دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس - روزانه
3021 6125 علوم ازمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشكی ارومیه - روزانه
3047 6176 علوم وصنایع غذایی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه
3111 6314 زیست شناسی -دانشگاه تهران - روزانه
3130 6357 كارشناسی تكنولوژی پزشكی هسته ای -دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه - روزانه
3164 6426 هوشبری -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه
3224 6554 شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه
3273 6682 شیمی -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران - روزانه
3305 6749 بینایی سنجی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه
3367 6861 اعضای مصنوعی -دانشگاه علوم پزشكی ایران - روزانه
3418 6986 مهندسی كشاورزی -زیست فناوری /بیوتكنولوژی /-دانشگاه صنعتی اصفهان - روزانه

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

5010

 10412

زیست شناسی سلولی مولكولی -دانشگاه شیراز - روزانه

 

5023

10437

دامپزشكی -دانشگاه شهیدباهنركرمان - روزانه

 

5058

10513

كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی -دانشگاه علوم پزشكی تبریز - روزانه

 

5131

10650

مدیریت صنعتی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران - روزانه

 

5164

10717

علوم تغذیه -دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - روزانه

 

5187

10775

شیمی -دانشگاه صنعتی اصفهان - روزانه

 

5221

10843

اعضای مصنوعی -دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران - روزانه

 

5323

11038

علوم وصنایع غذایی -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه

 

5346

11084

شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشكی تهران - روزانه

5496

11409

زیست شناسی -دانشگاه شهیدبهشتی -تهران - روزانه

5501

11422

هوشبری -دانشگاه علوم پزشكی ارومیه - روزانه

 

5548

11507

داروسازی -دانشگاه علوم پزشكی تبریز - روزانه

 

5640

11677

پزشكی -دانشگاه علوم پزشكی ارتش جمهوری اسلامی ایران - روزانه

 

5720

11828

فیزیوتراپی -دانشگاه علوم پزشكی زاهدان - روزانه

 

5889

12179

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكی شهیدبهشتی -تهران - روزانه

 
6074 12561 علوم ازمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه - روزانه  

6314

13068

شنوایی شناسی -دانشگاه علوم پزشكی همدان - روزانه

 

6732

13932

دندانپزشكی -دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس - روزانه

 
6917 14322 گفتاردرمانی -دانشگاه علوم پزشكی سمنان - روزانه
7145 14822 پرستاری -دانشگاه علوم پزشكی شهركرد - روزانه

رتبه در سهمیه رتبه کشوری رشته و شهر قبولی  مشاهده
کارنامه

10000

 20971

علوم ازمایشگاهی -دانشگاه علوم پزشكی زنجان - روزانه

10037

21056

پرستاری -دانشكده علوم پزشكی نیشابور - روزانه

 
10112 21230 زیست شناسی -دانشگاه شهیدباهنركرمان - روزانه  
10180 21356 مهندسی فضای سبز-دانشگاه تهران - روزانه
10233 21482 مامایی -دانشگاه علوم پزشكی یزد - روزانه
10044 21074 مامايي -دانشگاه علوم پزشكي اراك - روزانه
10137 21274 پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي فسا - روزانه
10191 21375 حسابداري -دانشگاه يزد - روزانه
10320 21677 مديريت صنعتي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه
10427 21942 مديريت بازرگاني -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه